Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden 2017

 

a) lidmaatschap
01. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
02. Sportschool Sahinbas Leiden® houdt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en te indexeren. Het management zal de leden hiervan tijdig op de hoogte stellen.
03. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen vooraf of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
04. Sportschool Sahinbas Leiden® kent 1 soort lidmaatschap voor leden jonger dan 16 jaar en ouder dan 54 jaar:
– 1 maand abonnement;
05. Sportschool Sahinbas Leiden® kent 3 soorten lidmaatschap voor leden vanaf 16 jaar tot en met 54 jaar:
– 6 maanden abonnement;
– 12 maanden abonnement.

 

b) betalingsvoorwaarden
01. Sportschool Sahinbas Leiden® hanteert een opzegtermijn van 1 maand nadat het lidmaatschap is verstreken.
02. Betalingen kunnen zowel per bank als per kas voldaan worden.
03. Het lid is gehouden aan stipte betaling van de aan Sportschool Sahinbas Leiden® verschuldigde gelden.
04. Bij niet tijdige betaling krijgt het lid een schriftelijke herinnering of aanmaning met een uiterste termijn voor betalen.
Bij betalingen na de 10de van de maand wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Bij betaling na 20ste van de maand wordt er € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht.
05. Sportschool Sahinbas Leiden® zal bij niet tijdige betaling de vordering definitief uit handen geven aan een incassobureau.
Bij niet tijdige betaling heeft Sportschool Sahinbas Leiden® recht op een vergoeding van een vertragingsrente per maand of een gedeelte daarvan.
Indien het tot een gerechtelijke proceduren komt zijn de kosten hiervan voor rekening van het lid.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de wettelijk geldende normen.

 

c) beëindiging van lidmaatschap
01. Elke overeenkomst dient schriftelijk opgezegd te worden met in achtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
02. Om discussie over het moment van opzegging te voorkomen dient de opzegging te geschieden:
– Persoonlijk voorzien van datum en de NAW gegevens van het lid. Men ontvangt hiervan een bewijs van uitschrijving.
U dient zelf hierop te staan dat u deze bevestiging ontvangt.
– Per e-mail voorzien van datum en NAW gegevens van het lid. Men ontvangt hier een bevestiging van. Indien u deze bevestiging niet tijdig ontvangt dient u zelf hierop aan te dringen.
– Per aangetekende brief voorzien van datum en NAW gegevens van het lid.

 

d) opschorting lidmaatschap
01. In uitzonderlijke gevallen, zoals zwangerschap, langdurige ziekte of blessures, zulks ter beoordeling van het management, is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk op te schorten.
02. Meldingen van ziekte / blessure dient men altijd met medisch attest direct door te geven omdat opschorten niet met terugwerkende kracht plaats kan vinden.
03. De uitspraak van het management is bindend.

 

e) gedrag
01. Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke Sportschool Sahinbas Leiden® biedt.
02. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, komen voor rekening van desbetreffende leden.
03. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd.
Overtreding kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap en / of aangifte bij de politie zonder kwijtschelding van de contributie van de duur van het resterende lidsmaatschap.
04. Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten binnen Sportschool Sahinbas Leiden® indien zij onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen zijn.
Overtreding kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap zonder kwijtschelding van de contributie van de duur van het resterende lidsmaatschap.

 

f) hygiene
01. Sportschool Sahinbas Leiden® bepaalt aan welke eisen de gedragen sportkleding dient te voldoen.
02. U dient met schone en gepaste sportkleding gebruik te maken van de faciliteiten.
03. Het is niet toegestaan om met kleding te sporten welke ritsen, knopen e.d. bevatten i.v.m. beschadigingen.
04. Het is niet toegestaan om de zalen te betreden met straatschoenen.
05. Na gebruik van spullen / zalen van Sportschool Sahinbas Leiden® dient men deze schoon terug te leggen / achter te laten.

 

g) aansprakelijkheid
01. Sportschool Sahinbas Leiden® is niet aansprakelijk voor schade en / of verlies van eigendommen van de sporter en / of bezoeker.
02. Sportschool Sahinbas Leiden® is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na gebruik van de faciliteiten.
03. Ter beveiliging van uw eigendom dient u gebruik te maken van lockers in de kleedruimtes.
04. Het gebruik van de lockers is op eigen risico.
05. Sportschool Sahinbas Leiden® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die van de sportcenter ontvreemd zijn.
06. Sleutels, portemonnee en andere waardevolle artikelen kan men op eigen risico achter de bar in bewaring geven.

 

h) openingstijden
01. De openingstijden worden door Sportschool Sahinbas Leiden® vastgesteld. Het lid zal zich daarnaar moeten richten. Met persoonlijke voorkeur wordt
geen rekening gehouden.
02. Sportschool Sahinbas Leiden® is op officiële feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
03. Sportschool Sahinbas Leiden® houdt zich het recht voor om de openingstijden en / of openingsdagen te wijzigen.
04. Het management kan de openingstijden aanpassen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties
of andere redenen, maar tracht de leden vooraf hiervan op de hoogte brengen.

 

i) algemeen
01. Het managment houdt zich het recht voor om toegang te weigeren aan een ieder die naar het sportcenter komt.
02. Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen in de sportzalen.
03. Het is niet toegestaan om eigen consumptie te nuttigen in het sportcenter.
04. Het management is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijzigen en / of aan te vullen.
05. Het lid houdt zich aan de door het managment gegeven instructies en vastgestelde reglementen.
Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht.